[email protected]

Антикорупційний портал

Національне агентство з питань запобігання корупції

Міністерство цифрової трансформації України Центральний засвідчувальний орган

Цифрограм

Довідник безбар’єрності


Науково-практичний журнал ”Архіви України”

© Державний комітет архівів України, 2011
© Інститут історії України НАН України, 2010
© Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2010
© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2010

видається з 1947 р.

Вісник Державного комітету архівів України “Архіви України”

© Державний комітет архівів України

видається з 2000 р.
Файл у форматі pdf (21,2 МБ)

АРХІВ
Інституту дослідів Волині та Товариства «Волинь» у Вінніпезі 2017.-56 с.

УДК 271.22

ББК 86.372

А 79

© Державний архів Волинської області, 2017

Пропоноване наукове видання є спробою найбільш об’єктивно і всесторонньо висвітлити історію заснування ІДВ та Товариства «Волинь» у Вінніпезі, подати найширший перелік документів, які відклались за 60 років діяльності цих організацій волинян у діаспорі.
Видання передбачене для істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться минулим волинських, українських організацій, установ, партій, церков, окремих діячів.
Файл у форматі pdf (6,27 МБ)

Державний архів Волинської області: Путівник.-Луцьк:
Надстир'я, 2011.-952 с.

ISBN 987-966-517-724-1

УДК 930.25 (477)

ББК 79.34 (4УКР)

Д 36

© Державна архівна служба України, 2011
© Державний архів Волинської області, 2011

Попередній путівник по фондах Державного архіву Волинської області вийшов у 1990 році. З цього часу відбулись помітні зміни в нашому суспільстві, фонди архіву поповнились новими надходженнями, значна частина документів у період державної незалежності була розсекречена і стала доступною широкому загалу. До фондів державного архіву влились фонди колишнього партійного архіву. Все це обумовило необхідність нвого, сучасного видання.
Путівнику передували довідкові видання державного архіву області, а саме: Анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України 1939-1991 рр. (2006), Анотований реєстр описів фондів періоду до 1939 року (2008), Каталог метричних книг Державного архіву волинської області 1600-1933 (2009).
Нове видання виходить за програмою "Архівні зібрання України", серія "Путівники".
Розраховане на широке коло дослідників.Файл у форматі pdf (2,7 МБ)

Каталог метричних книг державного архіву Волинської області (1600-1933): Спеціальний довідник. / Луцьк: Надстир´я, 2009. - 588 с.

ISBN 978-966-5I7-650-3

УДК 930.25

K29

© Державний архів Волинської області, 2009

Попередні довідкові видання, що побачили світ у 2006 і 2008 роках, репрезентували документи партійних, комсомольських органів і організацій Волинської області 1939-1991 pp. та склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву Волинської області (до 1939 року).

Пропоноване інформаційно-довідкове видання включає відомості про всі метричні книги за 1600-1933 роки, що перебувають на зберіганні в ДАВО.

Нове видання буде відчутною підмогою дослідникам, пересічним фомадянам різних віросповідань у дослідженні свого родоводу.Файл у форматі pdf
(948 КБ)

Доповнення до Каталогу метричних книг Державного архіву Волинської області


Державний архів Волинської області 1919-1945

Файл у форматі pdf (6,6 МБ)

Державний архів Волинської області: Анотований реєстр описів / Фонди періоду до 1939 року. - Луцьк: Надстир´я, 2008. - 392 с.

ББК 79(4Укр-4Вол)
Д 36
ISBN 978-966-517-623-7

© Державний комітет архівів України, 2008

© Державний архів Волинської області, 2008

Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою програмою "Архівні зібрання України". Перша книга, що побачила світ у 2006 році, репрезентувала документи партійних і комсомольських органів та організацій Волинської області (1939-1991).

Новий довідник містить відомості про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву Волинської області, а також інформативний матеріал про втрати й зміну у фондах цього періоду. Довідник супроводжується покажчиками та ілюстраціями.

Видання передбачене для істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться минулим волинського краю.
Файл у форматі pdf (2,4 МБ)

Державний архів Волинської області:
Анотований реєстр описів фондів органів і організацій Компартії України (1939-1991) / Державний комітет архівів України; Державний архів Волинської області. - Луцьк: Надстир'я, 2006. - 788 с.

ББК 79(4УКР-4ВОЛ)
Д 36

ISBN 978-966-517-565-0

© Державний комітет архівів України, 2006
© Державний архів Волинської області, 2006

У пропонованому виданні представлено широкий спектр інформаційно-довідкових матеріалів про органи та організації Компартії України і комсомолу, що діяли в 1939-1991 роках. Анотований реєстр описіу їх фондів вперше репрезентується на рівні сучасних вимог архівоведення.
Довідник розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться минулим Волині.